Bildkollage av två män och två kvinnor i olika färgtoner

Alla är vi lika värda... eller?

Lagstiftning

Den 1 januari 2009 fick Sverige ny diskrimineringslag (SFS 2008:567). Den ersatte de dåvarande sju diskrimineringslagarna. 

Den nya lagstiftningen omfattar diskriminering som har samband med kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande uttryck eller identitet.

De tidigare myndigheterna: Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning slås samman och bildar den nya Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Om du tror att du blivit diskriminerad...
Kontakta oss på Antidiskrimineringsbyrån!

Tfn: 0480-26220
Email: info@adbsydost.se