Bildkollage av två män och två kvinnor i olika färgtoner

Alla är välkomna... eller?

Är du diskriminerad?

Upplever du att du har blivit sämre behandlad på grund av ditt kön, din etniska tillhörighet, din religion eller trosuppfattning, din funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck, din sexuella läggning eller din ålder?

Diskrimineringsförbud regleras på två ställen i svensk lag. Det finns ett skydd mot olaga diskriminering i brottsbalken 16 kap. 9§. Den typen av brott kan leda till böter eller fängelse och anmäls till polisen. Det andra skyddet är mot civilrättslig diskriminering, enligt diskrimineringslagen (2008:567). Dessa missförhållanden kan anmälas till fackförbund, Diskrimineringsombudsmannen eller en lokal antidiskrimineringsbyrå och kan leda till diskrimineringsersättning.

Diskriminering  enligt diskrimineringslagen (2008:567) kan kort beskrivas som särbehandling utan saklig grund. Något förenklat är diskriminering när en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situatiion och...

..det finns ett samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna

..det sker inom ett av de samhällsområden som skyddas enligt lag

..det finns ett beroendeförhållande mellan den som dsikriminerar och den som blir diskriminerad

..eller att den som är ansvarig för att utreda trakasserier och påtalad diskriminering inte gör det.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering är när du blir sämre behandlad än en annan person i en jämförbar situation.

EXEMPEL: Om en mäklare utestänger dig från att ge bud på en lägenhet på grund av att du har en funktionsnedsättning.

Indirekt diskriminering

En regel eller föreskrift som framstår som neutral men i praktiken innebär att någon behandlas sämre på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentiet eller ålder.

EXEMPEL: En träningsanläggning sätter upp ett genrellet förbud mot huvudbonad. En till synes neutral regel, men vilken inte är neutral då den påverkar personer som av religiösa skäl använder huvudbonad.

Trakasserier

Stötande eller förlöjligande kommentarer, skämt eller ett uppträdande som kränker en person kan också anmälas om de kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Avgörande är hur du som anmälare har uppfattat handlingen.

Instruktioner att diskriminera

Det är diskriminering om någon instruerar en anställd, eller någon annan som står i beroendeställning till honom eller henne, att behandla dig sämre med hänvisning till någon av de grunder som omfattas av lagen.

Repressalier

Ingen får utsätta dig för repressalier för att du har anmält diskriminering. Ingen får heller straffa dig för att du har medverkat i en utredning om diskriminering.

Bristande tillgänglighet

Från och med den 1 januari 2015 har bristande tillgänglighet införlivats i diskrimineringslagstiftningen. Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet.

Varför ska du anmäla diskriminering?

Du försvarar din mänskliga rättighet att inte bli diskriminerad och kan få upprättelse för den kränkning som du har varit med om.

Du blir en viktig och drivande kraft i förändringsarbetet mot diskriminering. En anmälan kan förändra ditt liv. Flera anmälningar kan förändra ett samhälle.

Det kostar ingenting. Antidiskrimineringsbyrån Sydost tar inte betalt för rådgivning.

Läs mer om diskriminering