Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Diskriminering på grund av sexuell läggning

"På Emmas arbetsplats bjuder arbetsgivaren alla anställda på en båtutflykt med middag och dans. Även personalens "respektive" bjuds med. Emma är sambo med Sofi, men när hon skriver upp sig och Sofi på anmälningslistan för att åka med på utflykten säger hennes chef till henne att Sofi inte är medbjuden eftersom de inte räknas som en familj."

"Klas och Susanne har just skilt sig och Klas bor kvar i den tidigare gemensamma lägenheten tillsammans med de två barnen. Klas träffar Thomas och efter något år flyttar han in hos Klas och barnen. Hyresvärden vägrar att låta också Thomas stå på kontraktet med motiveringen att han inte tror på att de är sambor eftersom Klas tidigare varit gift med en kvinna."

Det är mot lagen att diskriminera någon på grund av personens sexuella läggning.

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering är den lag som har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Denna lag täcker en hel rad samhällsområden, och påvisar att ingen får blir orättvist behandlad

  • arbetsmarknadspolitisk verksamhet, t ex när man söker arbete via Arbetsförmedlingen
  • när man startar eller har eget företag
  • när det gäller att vara med i en fackförening, arbetsgivarorganisation eller andra yrkesorganisationer
  • när det gäller att köpa varor, tjänster eller skaffa bostad
  • i socialtjänsten, färdtjänsten och när man söker bostadsbidrag
  • när man söker pengar av socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen
  • i hälsovården och sjukvården

Det finns även lag 1999:133 om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Lagen förbjuder att en arbetsgivare behandlar en arbetstagare eller arbetssökande mindre förmånligt än andra av skäl som har samband med dennes sexuella läggning. Detta är inte någon minoritetslagstiftning utan skyddar alla oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas en persons homo-, bi- eller heterosexualitet.

Lagen om likabehandling av studenter i högskolan förbjuder högskolan att missgynna studenter eller sökande på grund av bland annat sexuell läggning. Högskolan måste också aktivt motverka diskriminering och trakasserier. Lagstiftningen ger skydd mot diskriminering som har samband med sexuell läggning, men diskrimineringen måste inte vara knuten till den egna sexuella läggningen.

I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) skyddas barn och elever mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Dess syfte är också att motverka annan kränkande behandling.

Skydd mot sexuella beteenden omfattas inte av lagen. Transsexualism omfattas inte heller av lagen om diskriminering på grund av sexuell läggning, eftersom transsexualism snarare är en fråga om könstillhörighet och därför faller inom ramen för könsdiskriminering.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24