Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Könsdiskriminering

Har du inte kommit in på en restaurang på grund av att restaurangen har olika åldersgränser för kvinnor och män?

Har din arbetsförmedlare låtit bli att förmedla vissa typer av jobb till dig och du misstänker ett samband med kön?

Har du fått nej till internutbildning som leder till befordran och misstänker ett samband med kön?

Förbud mot könsdiskriminering finns i internationella konventioner som Sverige anslutit sig till, i den svenska regeringsformen, i jämställdhetslagen och i lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Lagen om förbud mot diskriminering trädde i kraft den 1 juli 2003. Då innehöll den diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning och funktionshinder. Från och med den 1 juli 2005 finns även kön med som diskrimineringsgrund.

I lagen om förbud mot diskriminering finns förbuden mot könsdiskriminering reglerade i, 5-9 § och 11-12 §§. Brott mot förbuden kan leda till skadestånd.

Förbuden mot könsdiskriminering i arbetslivet finns i § 15-17 i jämställdhetslagen. Förbuden mot könsdiskriminering gäller vid:

  • rekrytering och anställning
  • befordran
  • arbetsledning
  • lön och andra anställningsvillkor
  • uppsägning och annat avbrytande av anställning

Sexuella trakasserier

Trakasserier är enligt jämställdhetslagen ett ovälkommet uppträdande som kränker arbetstagarens integritet i arbetet. Det är den utsatta personen som avgör vad som är kränkande eller vad som gör arbetsplatsen otrygg. Den som trakasserar måste också på ett tydligt sätt få veta att beteendet är oacceptabelt och måste få ett slut.

Arbetsgivaren skall aktivt förebygga och förhindra att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har också skudlighet att utreda om han eller hon fått kännedom om att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier på grund av anmälan om könsdiskriminering ingår i det aktiva jämställdhetsarbete som alla arbetsgivare måste bedriva och som arbetsgivare med tio eller fler anställda måste redovisa skriftligt i sin jämställdhetsplan.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever skall motverka diskriminering på grund av bland annat kön. Dess syfte är också att motverka annan kränkande behandling

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24