Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Har en halvtom restaurang plötsligt blivit full när du velat komma in med din rullstol?

Johan har kraftig syn-nedsättning, som gör att han har dålig balans. När han och hans vänner ska ut på krogen, snubblar han till i dörröppningen. Dörrvakten tar tag i honom och frågar om han är full, och Johan förklarar lugnt för vakten om sitt funktionshinder. Vakten väljer ändå att inte släppa in Johan på krogen.

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering är den lag som har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Denna lag täcker en hel rad samhällsområden, och påvisar att ingen får blir orättvist behandlad

 • när man söker arbete via Arbetsförmedlingen
 • när man startar eller har eget företag
 • när det gäller att vara med i en fackförening, arbetsgivarorganisation eller andra yrkesorganisationer
 • när det gäller att köpa varor, tjänster eller skaffa bostad

Att diskriminera någon i arbetslivet på grund av funktionshinder är förbjudet i Sverige. Detta står i lag 1999:132 om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Du som har funktionsnedsättning har rätt till arbete på samma villkor som andra. Det gäller också om du till exempel söker medlemskap i en yrkesorganisation eller om du ansöker om legitimation för ett yrke.

Diskrimineringsförbudet gäller till exempel:

 • i rekryteringsprocessen (till exempel när arbetsgivaren bedömer ansökningshandlingar och väljer ut sökande till anställningsintervju)
 • när arbetsgivaren fattar beslut om anställning
 • när en arbetstagare befordras eller väljs ut till utbildning inför befordran
 • när en arbetsgivare beslutar om eller gör något annat som rör yrkespraktik
 • när en arbetsgivare beslutar om eller gör något annat som rör utbildning eller yrkesvägledning
 • när lönen sätts eller förhandlas, eller andra arbetsvillkor bestäms
 • när arbetet fördelas och leds
 • när en anställd sägs upp, avskedas eller permitteras

Stöd- och anpassningsåtgärder

En arbetsgivare kan vara skyldig att ge människor med funktionsnedsättning liknande förutsättningar som andra på arbetsplatsen. Det kallas stöd- och anpassningsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder är:

 • att ta bort trösklar på kontoret för en rullstolsburen person
 • att förstärka belysningen för en synskadad person
 • att erbjuda en person med reumatism flexibel arbetstid

Detta gäller när arbetsgivaren anställer, befordrar eller vid utbildning för befordran. Om en anställd har en hörselskada och arbetsgivaren genomför en sådan utbildning i en lokal utan hörselslinga, kan det alltså vara ett exempel på diskriminering.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever skall motverka diskriminering på grund av bland annat funktionsnedsättning Dess syfte är också att motverka annan kränkande behandling

Bristande tillgänglighet

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.
Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning utestängs från samhället. Det kan handla om att inte kunna delta på lektionerna i skolan, att inte komma in i en butik, eller att inte få tillgång till myndighetsinformation.
Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet.

Vad innebär bristande tillgänglighet?
Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
Exempel på åtgärder kan vara att utjämna trösklar, att läsa upp en meny på en restaurang eller att erbjuda hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24