Anmäl diskriminering Boka utbildning

Lätt att döma - svårt att förstå...

Länkar

 

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24
Utbildning - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar
Anmäl diskriminering Boka utbildning

Lätt att döma - svårt att förstå...

Utbildning gör skillnad

I vårt demokratiska samhälle borde det vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett om man är hetero-, homo- eller bisexuell, oavsett vilket land man kommer ifrån, vilket kön man tillhör, vilken ålder man har eller om man har en funktionsnedsättning eller ej...

Men tyvärr räcker det inte med god vilja. Det krävs grundläggande kunskap också. Kunskap om hur normer styr vårt beteende och om hur sociala mekanismer utesluter vissa grupper från från stora delar av vårt samhälle.

Antidiskrimineringsbyrån kan bidra med den kunskapen

Vi arbetar praktiskt och målinriktat med att ge arbetsgivare och personal råd, stöd och användbara verktyg i sitt arbete med frågor kring diskriminering och trakasserier.

Grunden för arbetet att främja lika rättigheter och möjligheter är ett antidiskrimineringsarbete som skapar strukturer och beteenden i organisationen som inte diskriminerar arbetssökande och arbetstagare baserat på ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Antidiskrimineringsarbetet handlar om att skapa en arbetsplats där alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter när det gäller arbete, utvecklingsmöjligheter samt anställnings- och andra arbetsvillkor.

Antidiskrimineringsbyrån har som uppdrag att förebygga diskriminering, detta gör vi blandannat genom att erbjuda utbildningar. Vi vänder oss till arbetsgivare, fackföreningar, skolor, myndigheter, privata och offentliga organisationer samt allmänheten i stort.

Under åren har vi föreläst för chefer, politiker & medarbetare inom Kalmar kommun, Torsås kommun, en rad olika fackföreningar såsom t ex Livs, Skogs- och trä, Metall, SKTF, och även vid flertal tillfällen på Lernia, Sensus och Högskolan i Kalmar.


Vad kan Antidiskrimineringsbyrån erbjuda Er?

En skräddarsydd utbildning/föreläsning gjord efter era behov
Vi anpassar innehållet och nivån efter era individuella förutsättningar

Röster om byråns utbildningar:

"Antidiskrimineringsbyrån är för oss i Kalmar kommun en naturlig samarbetspartner,när det gäller jämställdhet, mångfald och diskrimineringsfrågor. Antidiskrimineringsbyrån har under de senaste åren genomfört ettflertal utbildnings- och informationsinsatser hos oss och till vår fulla belåtenhet" (Per-Ola Johansson, Personalutvecklare)

"TACK för en jättebra föreläsning!! Alla mina fördomar kom på skam....jag menar...att du kunde vara så bra-trots din ringa ålder!! Du hör hur det låter! Jag fick i allafall mycke med mig hem till min värld..."

Ett stort TACK för föreläsningen från alla studenter och mig. Studenterna tyckte att det var en mycket bra, informativ och givande föreläsning.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24
Våra medlemmar - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar
Anmäl diskriminering Boka utbildning

Lätt att döma - svårt att förstå...

Våra medlemmar

Idag har vi ungefär 25 medlemmar, varav hälften är organisationer.

Även om Antidiskrimineringsbyrån är politiskt och religiöst obunden, betyder det inte att våra medlemmar är det. Det viktigaste är att föreningen är demokratisk och stöder Byråns mål och verksamhet.

Följande organisationer/företag är medlemmar i byrån idag:

FSO Resurscenter i Kalmar län
LO
Sydost
Vision Kalmaravdelningen
Kalmar/Ölands FN-förening
SSU
Hotel & restaurangfacket
Bosniska folkets förening
Svenska Röda korset Kalmarkretsen
Internationella S-föreningen
Röda korsets ungdomsförbund
Centerns kommunkrets i Kalmar
SPF Kalmar
Mäklarringen, Kalmar
KFUK-KFUM, Kalmar
Patroner.se
Sameffekt AB

Alla som ställer sig bakom byråns värderingar och ändamål är välkomna som medlemmar!

Man kan själv välja om man vill vara en aktiv medlem, det vill säga att engagera sig i byråns verksamhet, eller passiv stödmedlem. Alla är välkomna!

För organisationer kostar ett medlemskap 200 kr per år. För enskilda 100 kr.

Vill du bli medlem i Antidiskrimineringsbyrån?
Ring oss på 0480-262 20 eller info@adbsydost.se


Årsmötet 2007

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24
Bakgrund/Verksamhet - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar
Anmäl diskriminering Boka utbildning

Lätt att döma - svårt att förstå...

Bakgrund/Verksamhet

Antidiskrimineringsbyrån Sydost har funnits sedan våren 2005. Det innebär att vi har varit verksamma i tio år.

Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening där både organisationer och enskilda kan bli medlemmar. Styrelsen för byrån är en blandning av många organisationer som beslutat sig för att gå samman och driva verksamheten gemensamt.

Antidiskrimineringsbyråns styrelse 2017:

Lars Holmberg, ordförande

Mats Griph, vice ordförande (LO Sydost)

Sofie Eriksdotter-Forsman, ledamot, (FSO Kalmar län)

Nasim Malik, ledamot, (Internationella S-föreningen)

Jasminca Peric, ledamot (Bosniska kvinnoföreningen)

Ingvar Nilsson, ersättare

Sahadet Majrev, ersättare

Verksamhetsledare för byrån: Maria Hammarström
Kommunikatör: Niklas Cedergren 

Verksamhet

Byråns verksamhet finansieras enligt förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Ungdomsstyrelsen är vår största bidragsgivare.

Kalmar kommun stödjer vår byrå genom ett årligt stöd från kultur- och fritidsnämnden till lokalhyra och administrativa kostnader.

Den verksamhet vi bedriver har till uppgift att motverka diskrimineringen i samhället. Vi är en av Sveriges 16 antidiskrimineringsbyråer och vi är också medlem i det nationella nätverket Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Byråerna var för sig är en lokal  och regional aktör mot diskriminering, men tillsammans en allt starkare aktör på det nationella planet. Vi samarbetar även med Diskrimineringsombudsmannen och är DO:s förlängda arm ut i landet.

Byråns övergripande mål är att arbeta för en effektivisering i tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen. Antidiskrimineringsbyrån Sydost har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Byrån har två huvudsakliga uppgifter; Att ge råd, stöd och hjälp åt den som känner dig diskriminerad. Vi erbjuder en personlig och muntlig rådgivning om diskrimineringsfrågor och gällande diskrimineringslagar, och vi kan hjälpa till med att upprätta en kontakt mellan den som känner sig diskriminerad och den som diskriminerar. Om detta inte löser konflikten kan vi hjälpa till med att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

All vår personliga rådgivning är gratis.

Vi har även som uppgift att vara opinionsdrivande och sprida information och uppmärksamma olika former av diskriminering. Vi anordnar kurser, seminarier och konferenser i syfte att förebygga och motverka diskriminering och vi erbjuder såväl offentliga som privata arbetsgivare kunskapsutveckling, bl. a. genom kurser och föreläsningar om gällande lagar mot diskriminering. Läs mer om våra utbildningar här.

Vårt kontor ligger på Nygatan 30, plan 1.
Vi har öppet dagligen mellan 09.00-16.00, dock rekommenderar vi er att ringa i förväg och boka tid för ett möte då kontoret ibland är obemannat då vår personal är ute på tjänsteuppdrag. Ni kan följa byråns aktiviteter under vårt kalendarium här.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24