Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Könsdiskriminering

Har du inte kommit in på en restaurang på grund av att restaurangen har olika åldersgränser för kvinnor och män?

Har din arbetsförmedlare låtit bli att förmedla vissa typer av jobb till dig och du misstänker ett samband med kön?

Har du fått nej till internutbildning som leder till befordran och misstänker ett samband med kön?

Förbud mot könsdiskriminering finns i internationella konventioner som Sverige anslutit sig till, i den svenska regeringsformen, i jämställdhetslagen och i lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Lagen om förbud mot diskriminering trädde i kraft den 1 juli 2003. Då innehöll den diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning och funktionshinder. Från och med den 1 juli 2005 finns även kön med som diskrimineringsgrund.

I lagen om förbud mot diskriminering finns förbuden mot könsdiskriminering reglerade i, 5-9 § och 11-12 §§. Brott mot förbuden kan leda till skadestånd.

Förbuden mot könsdiskriminering i arbetslivet finns i § 15-17 i jämställdhetslagen. Förbuden mot könsdiskriminering gäller vid:

 • rekrytering och anställning
 • befordran
 • arbetsledning
 • lön och andra anställningsvillkor
 • uppsägning och annat avbrytande av anställning

Sexuella trakasserier

Trakasserier är enligt jämställdhetslagen ett ovälkommet uppträdande som kränker arbetstagarens integritet i arbetet. Det är den utsatta personen som avgör vad som är kränkande eller vad som gör arbetsplatsen otrygg. Den som trakasserar måste också på ett tydligt sätt få veta att beteendet är oacceptabelt och måste få ett slut.

Arbetsgivaren skall aktivt förebygga och förhindra att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har också skudlighet att utreda om han eller hon fått kännedom om att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier på grund av anmälan om könsdiskriminering ingår i det aktiva jämställdhetsarbete som alla arbetsgivare måste bedriva och som arbetsgivare med tio eller fler anställda måste redovisa skriftligt i sin jämställdhetsplan.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever skall motverka diskriminering på grund av bland annat kön. Dess syfte är också att motverka annan kränkande behandling

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24
Funktionsnedsättning - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar
Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Har en halvtom restaurang plötsligt blivit full när du velat komma in med din rullstol?

Johan har kraftig syn-nedsättning, som gör att han har dålig balans. När han och hans vänner ska ut på krogen, snubblar han till i dörröppningen. Dörrvakten tar tag i honom och frågar om han är full, och Johan förklarar lugnt för vakten om sitt funktionshinder. Vakten väljer ändå att inte släppa in Johan på krogen.

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering är den lag som har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Denna lag täcker en hel rad samhällsområden, och påvisar att ingen får blir orättvist behandlad

 • när man söker arbete via Arbetsförmedlingen
 • när man startar eller har eget företag
 • när det gäller att vara med i en fackförening, arbetsgivarorganisation eller andra yrkesorganisationer
 • när det gäller att köpa varor, tjänster eller skaffa bostad

Att diskriminera någon i arbetslivet på grund av funktionshinder är förbjudet i Sverige. Detta står i lag 1999:132 om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Du som har funktionsnedsättning har rätt till arbete på samma villkor som andra. Det gäller också om du till exempel söker medlemskap i en yrkesorganisation eller om du ansöker om legitimation för ett yrke.

Diskrimineringsförbudet gäller till exempel:

 • i rekryteringsprocessen (till exempel när arbetsgivaren bedömer ansökningshandlingar och väljer ut sökande till anställningsintervju)
 • när arbetsgivaren fattar beslut om anställning
 • när en arbetstagare befordras eller väljs ut till utbildning inför befordran
 • när en arbetsgivare beslutar om eller gör något annat som rör yrkespraktik
 • när en arbetsgivare beslutar om eller gör något annat som rör utbildning eller yrkesvägledning
 • när lönen sätts eller förhandlas, eller andra arbetsvillkor bestäms
 • när arbetet fördelas och leds
 • när en anställd sägs upp, avskedas eller permitteras

Stöd- och anpassningsåtgärder

En arbetsgivare kan vara skyldig att ge människor med funktionsnedsättning liknande förutsättningar som andra på arbetsplatsen. Det kallas stöd- och anpassningsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder är:

 • att ta bort trösklar på kontoret för en rullstolsburen person
 • att förstärka belysningen för en synskadad person
 • att erbjuda en person med reumatism flexibel arbetstid

Detta gäller när arbetsgivaren anställer, befordrar eller vid utbildning för befordran. Om en anställd har en hörselskada och arbetsgivaren genomför en sådan utbildning i en lokal utan hörselslinga, kan det alltså vara ett exempel på diskriminering.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever skall motverka diskriminering på grund av bland annat funktionsnedsättning Dess syfte är också att motverka annan kränkande behandling

Bristande tillgänglighet

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.
Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning utestängs från samhället. Det kan handla om att inte kunna delta på lektionerna i skolan, att inte komma in i en butik, eller att inte få tillgång till myndighetsinformation.
Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet.

Vad innebär bristande tillgänglighet?
Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
Exempel på åtgärder kan vara att utjämna trösklar, att läsa upp en meny på en restaurang eller att erbjuda hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24
Sexuell läggning - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar
Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Diskriminering på grund av sexuell läggning

"På Emmas arbetsplats bjuder arbetsgivaren alla anställda på en båtutflykt med middag och dans. Även personalens "respektive" bjuds med. Emma är sambo med Sofi, men när hon skriver upp sig och Sofi på anmälningslistan för att åka med på utflykten säger hennes chef till henne att Sofi inte är medbjuden eftersom de inte räknas som en familj."

"Klas och Susanne har just skilt sig och Klas bor kvar i den tidigare gemensamma lägenheten tillsammans med de två barnen. Klas träffar Thomas och efter något år flyttar han in hos Klas och barnen. Hyresvärden vägrar att låta också Thomas stå på kontraktet med motiveringen att han inte tror på att de är sambor eftersom Klas tidigare varit gift med en kvinna."

Det är mot lagen att diskriminera någon på grund av personens sexuella läggning.

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering är den lag som har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Denna lag täcker en hel rad samhällsområden, och påvisar att ingen får blir orättvist behandlad

 • arbetsmarknadspolitisk verksamhet, t ex när man söker arbete via Arbetsförmedlingen
 • när man startar eller har eget företag
 • när det gäller att vara med i en fackförening, arbetsgivarorganisation eller andra yrkesorganisationer
 • när det gäller att köpa varor, tjänster eller skaffa bostad
 • i socialtjänsten, färdtjänsten och när man söker bostadsbidrag
 • när man söker pengar av socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen
 • i hälsovården och sjukvården

Det finns även lag 1999:133 om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Lagen förbjuder att en arbetsgivare behandlar en arbetstagare eller arbetssökande mindre förmånligt än andra av skäl som har samband med dennes sexuella läggning. Detta är inte någon minoritetslagstiftning utan skyddar alla oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas en persons homo-, bi- eller heterosexualitet.

Lagen om likabehandling av studenter i högskolan förbjuder högskolan att missgynna studenter eller sökande på grund av bland annat sexuell läggning. Högskolan måste också aktivt motverka diskriminering och trakasserier. Lagstiftningen ger skydd mot diskriminering som har samband med sexuell läggning, men diskrimineringen måste inte vara knuten till den egna sexuella läggningen.

I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) skyddas barn och elever mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Dess syfte är också att motverka annan kränkande behandling.

Skydd mot sexuella beteenden omfattas inte av lagen. Transsexualism omfattas inte heller av lagen om diskriminering på grund av sexuell läggning, eftersom transsexualism snarare är en fråga om könstillhörighet och därför faller inom ramen för könsdiskriminering.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24
Etnicitet & religion eller annan trosuppfattning - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar
Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Etnicitet & religion eller annan trosuppfattning

"Tre kompisar med utländsk bakgrund ska gå ut på krogen. Alla tre är nyktra men ingen har medlemskort. De vägras inträde. De ser att svenska killar utan medlemskort kommer in."

"En muslimsk kvinna är på intervju och upplever att allt går bra. Hon uppfyller alla krav och känner att hon har god chans att få jobbet. I slutet av intervjun får hon frågan om hon tänker bära slöja i jobbet. Hon svarar ja och märker att personalchefen inte gillar svaret. Ett par veckor senare får hon reda på att jobbet är tillsatt med någon annan. Inga referenser har tagits på henne men på övriga som varit på intervju. Hon misstänker att särbehandlingen har med hennes religion att göra."

"En romersk familj svänger in på en bensinstation för att fylla på bensin. När de ska börja tanka märker de att pumpen inte är påslagen. Då de går in för att fråga stationsbiträdet om han kan slå på pumpen, får de svaret att de måste betala först, då bensinstationen haft problem med att zigenare smiter ifrån betalningen."

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering är den lag som har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Denna lag täcker en hel rad samhällsområden, och påvisar att ingen får blir orättvist behandlad

 • när man söker arbete via Arbetsförmedlingen
 • när man startar eller har eget företag
 • när det gäller att vara med i en fackförening, arbetsgivarorganisation eller andra yrkesorganisationer
 • när det gäller att köpa varor, tjänster eller skaffa bostad
 • i socialtjänsten, färdtjänsten och när man söker bostadsbidrag
 • när man söker pengar av socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen
 • i hälsovården och sjukvården

Förutom ovanstående lag finns lag 1999:130 om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Lagen avser att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter.

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan syftar till att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever skall motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Dess syfte är också att motverka annan kränkande behandling.

Då en person, företag, skola eller institution anmäls för diskriminering och fakta pekar på att du blivit diskriminerad, är det upp till den anmälde att bevisa att diskriminering inte förekommit. Det kallas delad bevisbörda.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24
Är du diskriminerad? - Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar
Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Är du diskriminerad?

Upplever du att du har blivit sämre behandlad på grund av ditt kön, din etniska tillhörighet, din religion eller trosuppfattning, din funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck, din sexuella läggning eller din ålder?

Diskrimineringsförbud regleras på två ställen i svensk lag. Det finns ett skydd mot olaga diskriminering i brottsbalken 16 kap. 9§. Den typen av brott kan leda till böter eller fängelse och anmäls till polisen. Det andra skyddet är mot civilrättslig diskriminering, enligt diskrimineringslagen (2008:567). Dessa missförhållanden kan anmälas till fackförbund, Diskrimineringsombudsmannen eller en lokal antidiskrimineringsbyrå och kan leda till diskrimineringsersättning. 

Diskriminering  enligt diskrimineringslagen (2008:567) kan kort beskrivas som särbehandling utan saklig grund. Något förenklat är diskriminering när en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situatiion och...

..det finns ett samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna

..det sker inom ett av de samhällsområden som skyddas enligt lag

..det finns ett beroendeförhållande mellan den som dsikriminerar och den som blir diskriminerad

..eller att den som är ansvarig för att utreda trakasserier och påtalad diskriminering inte gör det. 

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering är när du blir sämre behandlad än en annan person i en jämförbar situation.

EXEMPEL: Om en mäklare utestänger dig från att ge bud på en lägenhet på grund av att du har en funktionsnedsättning.

Indirekt diskriminering

En regel eller föreskrift som framstår som neutral men i praktiken innebär att någon behandlas sämre på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentiet eller ålder.

EXEMPEL: En träningsanläggning sätter upp ett genrellet förbud mot huvudbonad. En till synes neutral regel, men vilken inte är neutral då den påverkar personer som av religiösa skäl använder huvudbonad.

Trakasserier

Stötande eller förlöjligande kommentarer, skämt eller ett uppträdande som kränker en person kan också anmälas om de kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Avgörande är hur du som anmälare har uppfattat handlingen.

Instruktioner att diskriminera

Det är diskriminering om någon instruerar en anställd, eller någon annan som står i beroendeställning till honom eller henne, att behandla dig sämre med hänvisning till någon av de grunder som omfattas av lagen.

Repressalier

Ingen får utsätta dig för repressalier för att du har anmält diskriminering. Ingen får heller straffa dig för att du har medverkat i en utredning om diskriminering.

Bristande tillgänglighet

Från och med den 1 januari 2015 har bristande tillgänglighet införlivats i diskrimineringslagstiftningen. Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet.

Varför ska du anmäla diskriminering?

Du försvarar din mänskliga rättighet att inte bli diskriminerad och kan få upprättelse för den kränkning som du har varit med om.

Du blir en viktig och drivande kraft i förändringsarbetet mot diskriminering. En anmälan kan förändra ditt liv. Flera anmälningar kan förändra ett samhälle.

Det kostar ingenting. Antidiskrimineringsbyrån Sydost tar inte betalt för rådgivning.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24